Displaying results 32101 to 32200 of 32234
Domain Concept Source
Orthography
Stem IPA (regex) Language Source Gloss(es)
(hover for source)
Literal Gloss Morph


TOOL snare mį̀ł Sekani N/A N/A
KINSHIP Daughter-in-Law, male speaking sázɛ Dene Sųłiné N/A N/A
FLORA stump maghą̄̀dze maghą̄̀dze maɣã̄̀tse Sekani N/A N/A
TOOL axe bentl'uch'ena k'ilani Dena'ina (Upper Cook Inlet) N/A N/A
LANDSKY sun ch'ígoná'áí ch'ígoná'áí tʃ'íkonáʔáí Western Apache N/A N/A
LANDSKY moon sree k'inanàlzhęįį sree k'inanàlzhęįį sreː kʷ'inanàlʒẽĩː Gwich'in (Gwıchya) N/A N/A
KINSHIP Children suzkeh zkeh zkʰeh Central Carrier N/A N/A
EPHEMERA fingernail shinleegą̀įį' leːgãĩːʔ leːgãĩːʔ Gwich'in (Gwıchya) N/A N/A
KINSHIP Aunt, Mother's Sister, vocative anada anada anata Dena'ina (Outer Cook Inlet) N/A N/A
FLORA mushroom t'aghes ney' t'aghes ney' t'ɑʁɛs nɛjʔ Ahtna N/A N/A
KINSHIP Husband sèhłìghè' hłìghè' hɬìɣeʔ Sekani N/A N/A
LANDSKY north wind ihts'ī łǭ sedli' ihts'ī łǭ sedli' ihʦʰ'iː ɬõː setɬi' Kaska (Good Hope Lake) N/A N/A
LANDSKY rain łkuni ta'a łkuni ta'a ɬkʰuni tʰaʔa Dena'ina (Iliamna) N/A N/A
LANDSKY darkness tsaghał tsaghał tsaɣaɬ Lower Tanana N/A N/A
BIRD raven tthaghun tthaghun tθaɣun Holikachuk N/A N/A
BIRD duck bentl'u qelch'eli bentl'u qelch'eli bəntɬ'u qʰəltʃ'əli Dena'ina (Outer Cook Inlet) N/A N/A
TOOL charcoal t'ḗh Mountain Slavey N/A N/A
FLORA pine nóoshzháá'e nóoshzháá'e nʊ̂ːʃʒáːʔe Jicarilla Apache N/A N/A
KINSHIP Stepson bulhsye' lhsye' ɬsjeʔ Central Carrier N/A N/A
FLORA pine gą̄dze gą̄dze kãːʦe Kaska (Pelly) N/A N/A
LANDSKY whirlwind nits'i xáitlah nits'i xáitlah nits'i xáitɬʰah Mountain Slavey N/A N/A
BIRD swan degayi degayi tekaji Kaska (Ross River) N/A N/A
MAMMAL lynx núshdą̄ núshdą̄ núʃtãː Kaska (Lower Liard) N/A N/A
TOOL dried fish łūge chenáhgon Kaska (Good Hope Lake) N/A N/A
LANDSKY forest dááguńłch'ił dááguńłch'ił táːkuńɬtʃ'iɬ Mescalero Apache N/A N/A
FLORA aspen dził k'é'eé dził k'é'eé tsiɬ k'éʔe:́ Western Apache N/A N/A
TOOL roots (hair-like roots) xáí Dene Sųłiné N/A N/A
LANDSKY cave, rock den tseː-me'-yehky'a'aːn tseːme'yehky'a'aːn tsʰɛːmɛʔjɛhkʲ'aʔaːn Hupa N/A N/A
KINSHIP Wife -yedílé' yedílé' jetíléʔ Hare N/A N/A
LANDSKY ocean tuho tuho tʰuho Hare N/A N/A
KINSHIP Grandfather, Mother's Father, vocative chóo chóo tʃ'óo San Carlos Apache N/A N/A
LANDSKY cave, rock den tséébi'i'áń tséébi'i'áń tsʰéépiʔiʔáń Western Apache N/A N/A
BODYPART blood vessel shich'ų̀ų' ʧ'ũ̀ː шũ̀ː Gwich'in (Gwıchya) N/A N/A
LANDSKY wind ńyoł'i ńyoł'i ńjʊɬʔi Jicarilla Apache N/A N/A
TOOL spear q'ahnulqeyi Dena'ina (Outer Cook Inlet) N/A N/A
KINSHIP Sister -əłtɛhts'əy əłtɛhts'əy əɬtʰɛhts'əj Witsuwit'en N/A N/A
KINSHIP Nephew sebah bah pah Bearlake N/A N/A
INSECT leech tugut'ūde tugut'ūde tʰukutʰ'uːte Kaska (Frances Lake) N/A N/A
FLORA punk, hard bracket fungi basqetl'a basqetl'a basqʰətɬ'a Dena'ina (Upper Cook Inlet) N/A N/A
POSTPOSITION between -k'ínigeh Bearlake N/A N/A
KINSHIP Stepdaughter sete'éke metúé te'éke metúé tʰeʔékʰe metʰúé South Slavey N/A N/A
TOOL dwelling yɛh, yoh < yohɛ Dene Sųłiné N/A N/A
MAMMAL wolf dìgāhi dìgāhi tìkāhi Sekani N/A N/A
MAMMAL wolf ch'unè' ch'unè' tʃ'unèʔ Sekani N/A N/A
BIRD grebe take'e take'e tʰɑqʰɛʔɛ Ahtna N/A N/A
TOOL towel luhditledi Dena'ina (Upper Cook Inlet) N/A N/A
FLORA berry nət'ay nət'ay nət'ɑj Witsuwit'en N/A N/A
LANDSKY moonlight asdzę̄gi sā négunēlede asdzę̄gi sā négunēlede asʦēːki saː nékuneːlete Kaska (Pelly) N/A N/A
KINSHIP Sibling lha'-'e' lha'e' ɬɑʔeʔ Tolowa N/A N/A
BIRD woodpecker tsustsį̄́le tsustsį̄́le ʦʰusʦʰĩ́ːle Kaska (Ross River) N/A N/A
FISH burbot ch'anya ch'anya tʃ'anja Dena'ina (Upper Cook Inlet) N/A N/A
KINSHIP Parents dɛnɛtikwi dɛnɛtikwi tɛnɛtʰikʷʰwi Dene Sųłiné N/A N/A
FLORA berry (type) sąs jíjé sąs jíjé sãs ʧíʧé Kaska (Lower Liard) N/A N/A
KINSHIP Grandchild schai chai tʃʰɑi Central Carrier N/A N/A
TOOL adze baydazkeni Dena'ina (Outer Cook Inlet) N/A N/A
KINSHIP Daughter, male speaking shitsi' tsi' tsʰiʔ Western Apache N/A N/A
POSTPOSITION up there ahdigi Tahltan N/A N/A
FLORA drift wood tadevé' tadevé' tʰatevéʔ Mountain Slavey N/A N/A
MAMMAL wolf tookkone tookkone tʰuqʰɒne Koyukon N/A N/A
EFFLUVIA tear mbedatú' tatʰúʔ tatʰúʔ Mountain Slavey N/A N/A
BIRD goose ts'ésyéhę ts'ésyéhę ʦʰ'ésjéhē Kaska (Liard) N/A N/A
LANDSKY portage niłuxting niłuxting niɬuxtʰiŋ Deg Xinag N/A N/A
KINSHIP Older Brother esdayā dayā tajaː Kaska (Ross River) N/A N/A
BIRD swan daazrąįį daazrąįį taːzrãĩː Gwich'in (Gwıchya) N/A N/A
FLORA melon tł'é'go dáné tł'é'go dáné tɬ'éʔko dáné Western Apache N/A N/A
BIRD waxwing tsēseli tsēseli ʦʰeːseli Kaska (Pelly) N/A N/A
BODYPART back biniq' / beyenq'e niq' / jənq'ə niч / jənчə Dena'ina (Upper Cook Inlet) N/A N/A
TOOL pot bakada'i Dena'ina (Outer Cook Inlet) N/A N/A
KINSHIP Younger Brother, Younger Male Parallel Cousin seketl'os ketl'os kʰetɬ'ɒs Koyukon N/A N/A
LANDSKY shallow place t'ą́'í t'ą́'í t'ã́ʔí Navajo N/A N/A
FISH whitefish tahzǎ' tahzǎ' tʰahzǎʔ Mountain Slavey N/A N/A
LANDSKY current, swift water tsē tenilīn tsē tenilīn ʦʰeː tʰeniliːn Kaska (Pelly) N/A N/A
FISH salmon nudlaghi nudlaghi nutɬaʁi Dena'ina (Outer Cook Inlet) N/A N/A
LANDSKY whirlpool tu' ménēdlį̄́ł tu' ménēdlį̄́ł tʰu' méneːtɬĩ́ːɬ Kaska (Pelly) N/A N/A
LANDSKY mountain tsə́neː' tsə́neː' tsə́neːʔ Ts'ets'aut N/A N/A
MAMMAL muskrat todetsule todetsule tʰɒtetsʰʊle Koyukon N/A N/A
KINSHIP Niece/ Nephew, Sister's Child, male speaking -ghúyé ghúyé ɣújé Mescalero Apache N/A N/A
BIRD jay úhk'ay úhk'ay úhkʰ'aj Kaska (Ross River) N/A N/A
BIRD duck metsí' detl'įse metsí' detl'įse meʦʰí' tetɬʰ'ĩse Kaska (Liard) N/A N/A
BIRD grebe nātusdele nātusdele naːtʰustele Kaska (Ross River) N/A N/A
FISH fish tail łuk tł'è' ghàk łuk tł'è' ghàk ɬukʷʰ tʰɬʔèʔ ɣàkʷʰ Gwich'in (Gwıchya) N/A N/A
TOOL whetstone ts'es k'aał Ahtna N/A N/A
KINSHIP Father and Son niłtukda niłtukda niɬtʰukʰta Dena'ina (Outer Cook Inlet) N/A N/A
LANDSKY land, earth, ground nan gedé' nan gedé' nan keté' Kaska (Liard) N/A N/A
KINSHIP Sister -at' at' ɑt' Kato N/A N/A
MAMMAL lynx k'ekk'aant'oyee k'ekk'aant'oyee k'eq'ant'ɒji Koyukon N/A N/A
FLORA squash, pumpkin túsdilkǫǫhe túsdilkǫǫhe túsdilkxõ:he Western Apache N/A N/A
KINSHIP Daughter-in-Law bizháa'ááí zháa'ááí ʒâːʔáːí Jicarilla Apache N/A N/A
FISH snake gwii' bitséégháléé gwii' bitséégháléé kwiːʔ bitsʰêːɣálêː Jicarilla Apache N/A N/A
KINSHIP Niece/ Nephew, Sibling's Child -tsəw tsəw tsʰəw Witsuwit'en N/A N/A
BODYPART toe mbeke' kʰeʔ kʰeʔ Mountain Slavey N/A N/A
TOOL pin gel Dene Sųłiné N/A N/A
BIRD longspur p'ohk'â p'ohk'â p'ohk'â Mountain Slavey N/A N/A
LANDSKY whirlwind enā́né ts'īh enā́né ts'īh enā́ːné ʦʰ'iːh Kaska (Ross River) N/A N/A
KINSHIP Older Brother, Older Male Parallel Cousin seooneghe ooneghe uneʁe Koyukon N/A N/A
BIRD osprey k'iltl'esa k'iltl'esa k'iltɬ'əsa Dena'ina (Outer Cook Inlet) N/A N/A
MAMMAL muskrat tanust'ā̀' tanust'ā̀' tʰanust'ā̀ʔ Sekani N/A N/A
LANDSKY land, earth, ground ní' gedé' ní' gedé' ní' keté' Kaska (Pelly) N/A N/A
INSECT ant tāsdlęhą̄ tāsdlęhą̄ tʰāstɬēhã̄ Sekani N/A N/A
TOOL trail bikéé' Navajo N/A N/A
Displaying results 32101 to 32200 of 32234