Displaying results 32201 to 32234 of 32234
Domain Concept Source
Orthography
Stem IPA (regex) Language Source Gloss(es)
(hover for source)
Literal Gloss Morph


LANDSKY sunset sā nades'ǭ' sā nades'ǭ' saː nates'õː' Kaska (Liard) N/A N/A
KINSHIP Husband skòlà kòlà kʰɒ̀là Tsuut'ina N/A N/A
TOOL flint kon mbehts'etthínhli Dene Dháh N/A N/A
MAMMAL horse lí̱í̱ lí̱í̱ lí̃ Jicarilla Apache N/A N/A
KINSHIP Uncle, Father's Brother shtuya tuya tʰuja Dena'ina (Upper Cook Inlet) N/A N/A
LANDSKY moon tetth gheldzayi tetth gheldzayi tetθ ɣeldzaji Lower Tanana N/A N/A
EFFLUVIA pus hey həj həj Dena'ina (Upper Cook Inlet) N/A N/A
EFFLUVIA earwax vejiqelghana ʧiqəlʁan ʧiqəlʁan Dena'ina (Outer Cook Inlet) N/A N/A
INSECT termites dechëne ʔełxáíth dechëne ʔełxáíth tetʃʰëne ʔeɬxáíθ Dene Sųłiné N/A N/A
FLORA fruit jak choo gąįį jak choo gąįį dʒakʷʰ tʃʰoː kʷãĩː Gwich'in (Gwıchya) N/A N/A
KINSHIP Aunt/ Uncle, Father's Sibling shibeezhé beezhé pe:ʒé Western Apache N/A N/A
KINSHIP Nephew, Brother's Son, female speaking sachâ châ ʧʰâ Kaska (Liard) N/A N/A
TOOL ash łḗh Mountain Slavey N/A N/A
FLORA tamarack, larch ts'iiteenjùh ts'iiteenjùh ts'iːtʰeːdʒⁿùh Gwich'in (Gwıchya) N/A N/A
KINSHIP Grandfather shichóyé chóyé tʃ'ójé Western Apache N/A N/A
TOOL matches dzełdiq'ush Dena'ina (Upper Cook Inlet) N/A N/A
TOOL dried fish dayeshi Dena'ina (Outer Cook Inlet) N/A N/A
KINSHIP Mother, vocative nà'ąą nà'ąą nàʔãː Gwich'in (Gwıchya) N/A N/A
KINSHIP Husband sɛts'i ts'i ts'i Dene Sųłiné N/A N/A
FLORA bunchberry tehk'a dzídzé' tehk'a dzídzé' tʰehkʰ'a ʦíʦé' Kaska (Lower Liard) N/A N/A
TOOL cover, sheet qeł qaghelchedi Dena'ina (Inland) N/A N/A
KINSHIP Mother sóó sóó sóː Tsuut'ina N/A N/A
BIRD sandpiper kweghéria kweghéria kʷʰeɣéria Bearlake N/A N/A
LANDSKY darkness xílyághe xílyághe xílʒáɣe Dene Sųłiné N/A N/A
BIRD swan degā degā tekaː Kaska (Good Hope Lake) N/A N/A
FLORA juniper plant usgâ alé' usgâ alé' uskâ alé' Kaska (Lower Liard) N/A N/A
KINSHIP Mother-in-law, maternal, deceased sets'éke memǫ héʔi ts'éke memǫ héʔi ts'ékʰe memõ héʔi South Slavey N/A N/A
TOOL arrow eht'oní Dene Dháh N/A N/A
KINSHIP Sibling bílá' lá' láʔ Jicarilla Apache N/A N/A
MAMMAL shrew tleedohʉyo tleedohʉyo tɬʰitɒχɔjɒ Koyukon N/A N/A
MAMMAL marten nust'ę̂ nust'ę̂ nustʰ'ē̂ː Kaska (Liard) N/A N/A
TOOL bowl p'á' Mountain Slavey N/A N/A
TOOL bag beyee ts'aadaakkoje Koyukon N/A N/A
INSECT mosquito nudleghi ts'iya nudleghi ts'iya nutɬəʁi ts'ija Dena'ina (Upper Cook Inlet) N/A N/A
Displaying results 32201 to 32234 of 32234